Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Orbis BV (projecteigenaar van ‘Natuur in het Dorp’) en haar wederpartij, tenzij zij schriftelijk anders overeenkomen.

2. Alle aanbiedingen van Natuur in het Dorp zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijzen, betaling en incassokosten

1. Prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien de wederpartij in verzuim is, wordt zij daardoor de wettelijke rente verschuldigd.

4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Artikel 3 Levering

1. Natuur in het Dorp bepaalt de wijze van levering.

2. Door Natuur in het Dorp opgegeven levertermijnen zijn niet fataal.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding, zekerheden, opzegging

1. In geval van liquidatie, van surseance van betaling, faillissement of van een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, ten laste van de wederpartij, zijn de vorderingen van Natuur in het Dorp op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

2. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, mogen de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de daardoor ontstane kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, door Natuur in het Dorp integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht, die gehouden is deze te vergoeden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Natuur in het Dorp aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Natuur in het Dorp, totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en incassokosten door de wederpartij zijn voldaan.

2. De in lid 1 bedoelde zaken mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de wederpartij verplicht om Natuur in het Dorp onverwijld op de hoogte te stellen.

4. De wederpartij verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gedurende de loop van het voorbehoud te verzekeren tegen brand, schade en diefstal en de polis van de verzekeringen op eerste verzoek aan Natuur in het Dorp ter inzage te geven. Bij uitkering van de verzekering is Natuur in het Dorp gerechtigd tot deze penningen.

5. Voor het geval Natuur in het Dorp zijn in eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Natuur in het Dorp en door Natuur in het Dorp aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Natuur in het Dorp zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 6 Onderzoek en reclames

1. De wederpartij moet het geleverde (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem door Natuur in het Dorp ter beschikking worden gesteld of desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Natuur in het Dorp te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Natuur in het Dorp te worden gemeld. Wordt een gebrek later gemeld, dan is er geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

2. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Natuur in het Dorp de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Natuur in het Dorp, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Natuur in het Dorp te retourneren en de eigendom daarover aan Natuur in het Dorp te verschaffen, tenzij Natuur in het Dorp anders aangeeft.

3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen kosten daardoor ontstaan, daaronder ook onderzoekskosten, aan de zijde van Natuur in het Dorp daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Natuur in het Dorp en de door Natuur in het Dorp betrokken derden, één jaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Natuur in het Dorp is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Natuur in het Dorp is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Natuur in het Dorp is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. In geval van aansprakelijkheid van Natuur in het Dorp is deze beperkt tot maximaal tweemaal de waarde van de opdracht, of tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Natuur in het Dorp is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.

5. Natuur in het Dorp is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: redelijke kosten

(i) ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade, (ii) om de gebrekkige prestatie van Natuur in het Dorp alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Natuur in het Dorp toegerekend kunnen worden of (iii) gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat ze hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

6. Natuur in het Dorp is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle geschillen in rechtsbetrekkingen waarin Natuur in het Dorp partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd om van geschillen tussen Natuur in het Dorp en wederpartij kennis te nemen.

© Orbis natuur | landschap | klimaat