Privacyverklaring

Wie is Natuur in het Dorp?

Natuur in het Dorp is een project van Orbis B.V., kantoorhoudende te (5688 GA) Moorland 4 te Oirschot, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65725859.

Orbis is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuur in het Dorp de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Natuur in het Dorp jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Natuur in het Dorp persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Natuur in het Dorp voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Natuur in het Dorp worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Adresgegevens, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Natuur in het Dorp heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens bij registratie?

Als je je registreert bij Natuur in het Dorp, geef je ons toestemming om jouw gegevens waarover bij invulling uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze op de kaart (op gemeentepagina) zichtbaar worden gesteld, ook daadwerkelijk te tonen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Natuur in het Dorp over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Natuur in het Dorp. Je kunt verzoeken dat Natuur in het Dorp je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Natuur in het Dorp te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Natuur in het Dorp of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Natuur in het Dorp te verkrijgen. Natuur in het Dorp zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Fotomateriaal

Afbeeldingen die aan Natuur in het Dorp worden verstrekt bij registratie, mogen door Natuur in het Dorp worden tentoongesteld op de kaart behorende bij de registratiegegevens van de verstrekker.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Natuur in het Dorp je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Natuur in de Wijk

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@natuurinhetdorp.nl. Natuur in het Dorp al je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Natuur in het Dorp een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Natuur in het Dorp je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Natuur in het Dorp
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Natuur in het Dorp verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Natuur in het Dorp ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Natuur in het Dorp worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Natuur in het Dorp worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Natuur in het Dorp je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@natuurinhetdorp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Natuur in het Dorp jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@natuurinhetdorp.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Orbis natuur | landschap | klimaat